HLC | DORADZTWO BIZNESOWE MARKETINGOWE I PRAWNE | O NAS
21684
blog,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Łączymy siły!

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów informujemy, że podjęliśmy współpracę z Kancelarią Prawną Włoch&Kliś w zakresie obsługi prawnej oraz consultingu prawnego. Szeroki zakres świadczonych usług oraz doświadczeni prawnicy zapewnią Państwu kompleksową obsługę.  Już dziś zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

W przypadku pytań nasi specjaliści również pozostają do Państwa dyspozycji.

Pozdawiamy

Zespół HLC

 

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej.

Bielsko-Biała, 2019-06-21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/06/01

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

HLC SP. Z O.O.

ul. Mariana Langiewicza 83 a

43-300 Bielsko-Biała

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Lokalu biurowy o powierzchni od 30-70 m2 w Bielsku-Białej lub Czechowicach-Dziedzicach.

WYMAGANIA

Lokal powinien posiadać dostęp do pomieszczenia socjalnego typu kuchnia, WC, parking dla klientów min 2-3 miejsc (warunek konieczny). Lokalizacja najlepiej przy głównej drodze z łatwym dojazdem.

Wynajem od stycznia 2020 roku.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę można dostarczyć :

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : biuro@hlc24.pl

lub przesłać na adres korespondencyjny spółki: HLC SP. Z O.O. ul. Mariana Langiewicza 83 a

43-300 Bielsko-Biała

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia : 31.07.2019r. do godz. 15:00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 OCENA OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

 Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 50% = liczba punktów.

 Punkty za kryterium „wynagania” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 50% = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa ocenę końcową.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z OFERENTAMI

 

1.       Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 31.07.2019r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać

2.       na adres korespondencyjny zamawiającego: HLC SP. Z O.O. ul. Mariana Langiewicza 83 a 43-300 Bielsko-Biała

3.       Lub e-mailem na adres: biuro@hlc24.pl .

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął

po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

CHARAKTERYSTYKA OFERTY

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Zapytanie ofertowe związane jest z uczestnictwem Zamawiającego jako Wnioskodawcy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – nazwa realizowanego projektu: „Opracowanie innowacyjnej usługi e-monitoringu E-Respiratory System”  z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 

 

Prawnik w firmie – czy jest potrzebny i jak weryfikować jego pracę?

W dzisiejszych czasach tempo podejmowania decyzji znacząco wzrosło. Można powiedzieć, że w biznesie liczy się każda sekunda. Ale czy warto podejmować szybkie i niejednokrotnie pochopne decyzje? Czy może lepiej podejść do sprawy z dystansem?

Z drugiej strony czasem spokojna i wnikliwa analiza sytuacji nie pozwala nam dostrzec wszystkich zagrożeń.

 

W takich okolicznościach rodzi się pytanie, czy w firmie potrzebny jest prawnik?

 

Na to pytanie bez wahania można odpowiedzieć TAK. Argumenty można mnożyć. Tytułem przykładu, dobry prawnik może wskazać na zagrożenia związane z umowami długoterminowymi, a w szczególności z możliwości lub brakiem możliwości zmiany warunków umowy w przypadku wzrostu kosztów usługi. Umowy zakupowe niejednokrotnie kryją koszty dodatkowe związane z zamówieniami lub zawoalowaną karę umowną.

Szczególną uwagę należy także zwrócić na tajemnicę przedsiębiorstwa i umowy o zachowaniu poufności. Tego rodzaju umowy, po pierwsze, powinny być zawierane, a po drugie – powinny być egzekwowalne. Oznacza to, że umowy powinny zawierać takie postanowienia, które można w łatwy sposób egzekwować. Powinny również przewidywać zakres tajemnicy, jak również mieć na względzie rozwój przedsiębiorstwa – i w ten sposób zapobiec sytuacji jej ujawnienia.

Prawnik uporządkuje również w firmie wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem i dyscypliną pracy. Pomoże zabezpieczyć interesy pracodawcy. Zwróci uwagę i przygotuje firmę na wymogi administracyjne, które niejednokrotnie są ukryte w gąszczu  ustaw,  uchwalanych w zawrotnym tempie.

 

Jeśli już decydujemy się na zatrudnienie prawnika firmie, to jak możemy zweryfikować jego umiejętności?

 

Doświadczenie to nie wszystko. Dobry prawnik to nie tylko ukończona dobra uczelnia, aplikacja i przebyte kursy i szkolenia. Dobry prawnik to przede wszystkim osoba posiadająca wysokie umiejętności interpersonalne oraz myślenia syntetycznego i przyczynowo-skutkowego. Odpowiednia analiza sytuacji i umiejętność przewidywania następstw pozwoli bowiem dobremu prawnikowi osiągać lepsze rezultaty w jego pracy zawodowej, a Twojej firmie zapewni poczucie bezpieczeństwa.

 

Masz wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej – skorzystaj z porad naszych ekspertów. Wypełnij formularz kontaktowy a nasz doradca skontaktuje się z Państwem.  Przeprowadzimy proces rekrutacji i pomożemy w doborze odpowiedniego prawnika do Twojej firmy.  

ZESPÓŁ HLC

Szkolisz pracowników, ale boisz się, że odejdą? Zobacz, jak temu zaradzić.

Co raz częściej mówi się o samorozwoju, czy coachingu personalnym. Przemyślana inwestycja w pracownika z pewnością zaowocuje. Tylko jak sprawić, by pracownik nadal chciał dla nas pracować?

 

Pozyskanie dobrego pracownika nie jest dziś łatwym zadaniem. Aktualnie rynek należy do pracownika, nie do pracodawcy. Poziom świadomości i chęci podnoszenia własnych kwalifikacji i umiejętności również sprawia, że pracodawca musi zaoferować kandydatowi już nie tylko podstawowe benefity, ale także być w stanie pokazać, że w jego zespole istnieją rzeczywiste możliwości i szanse samorozwoju.

 

W porządku. Ale co z inwestycjami w pracownika?

 

Pracodawcy wahają się, czy inwestować, i w jakiej wysokości inwestować w pracownika, bojąc się, że ten odejdzie do konkurencji. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne mechanizmy prawne, które pozwalają pracodawcy zabezpieczyć się.

 

Co prawda, prawo pracy jest, z przyczyn oczywistych, pro pracownicze, jednak pracodawca może również zabezpieczyć swoje interesy.

 

Jednym ze sposobów może być właśnie umowa o podnoszenie kwalifikacji. Skoro już firma inwestuje w pracownika, to warto mieć gwarancję, że pracownik w firmie w zostanie, a przy najmniej, w razie decyzji o zmianie pracy – zwróci firmie poniesione na jego szkolenia koszty.

 

Istotą umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest to, że pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia lub kursu przez określony czas, wynoszący maksymalnie 3 lata. Jeżeli w tym okresie pracownik wypowie umowę lub umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie pracownika – będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia w proporcjonalnej wysokości.

 

Taka umowa jasno zatem określa prawa i obowiązki stron. Inwestuję w Ciebie, ale jeżeli wcześniej będziesz chciał odejść – będziesz musiał zwrócić poniesione przeze mnie koszty szkolenia.

Należy pamiętać, że umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy sporządzić na piśmie, aby móc skutecznie powoływać się na wzajemne ustalenia.

 

Chcesz wiedzieć więcej – napisz do nas, a nasi eksperci rozwieją Twoje wątpliwości.

Chcesz szkolić pracowników – nasi eksperci dobiorą dla Ciebie odpowiednie techniki szkoleniowe.