HLC | DORADZTWO BIZNESOWE MARKETINGOWE I PRAWNE | Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej.
21769
post-template-default,single,single-post,postid-21769,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej.

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej.

Bielsko-Biała, 2019-06-21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/06/01

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

HLC SP. Z O.O.

ul. Mariana Langiewicza 83 a

43-300 Bielsko-Biała

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Lokalu biurowy o powierzchni od 30-70 m2 w Bielsku-Białej lub Czechowicach-Dziedzicach.

WYMAGANIA

Lokal powinien posiadać dostęp do pomieszczenia socjalnego typu kuchnia, WC, parking dla klientów min 2-3 miejsc (warunek konieczny). Lokalizacja najlepiej przy głównej drodze z łatwym dojazdem.

Wynajem od stycznia 2020 roku.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę można dostarczyć :

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : biuro@hlc24.pl

lub przesłać na adres korespondencyjny spółki: HLC SP. Z O.O. ul. Mariana Langiewicza 83 a

43-300 Bielsko-Biała

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia : 31.07.2019r. do godz. 15:00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 OCENA OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

 Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 50% = liczba punktów.

 Punkty za kryterium „wynagania” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 50% = liczba punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa ocenę końcową.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z OFERENTAMI

 

1.       Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 31.07.2019r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać

2.       na adres korespondencyjny zamawiającego: HLC SP. Z O.O. ul. Mariana Langiewicza 83 a 43-300 Bielsko-Biała

3.       Lub e-mailem na adres: biuro@hlc24.pl .

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął

po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

CHARAKTERYSTYKA OFERTY

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Zapytanie ofertowe związane jest z uczestnictwem Zamawiającego jako Wnioskodawcy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – nazwa realizowanego projektu: „Opracowanie innowacyjnej usługi e-monitoringu E-Respiratory System”  z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.